top of page

Правила надання послуг

м. Київ, 04.08.2022


Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський приватний ліцей 56» здійснює надання освітніх послуг за рахунок Замовників (законних представників Учнів – фізичних осіб, які відповідно до законодавства України можуть бути зараховані на навчання до відповідного класу, надалі – Учень/Учні) , а саме: дистанційне навчання Учня в 1 – 11 класах, відповідно до державного стандарту загальнообов`язкової середньої освіти у відповідності до Програми навчання на умовах, визначених даними Правилами.


 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Підписанням Заяви про зарахування до Учнів та згоди на обробку персональних даних (далі – Заява) Замовник підтверджує свою згоду на отримання послуг відповідно до умов даних Правил, зобов'язується приймати Послуги та вчасно оплачувати їх. 1.2. Послуги надаються у відповідності з пакетами послуг, що визначені в Додатках до даних Правил. 1.3. Поточна редакція Правил розміщується за посиланням: 1.4. Виконавець має право змінювати редакцію Правил на власний розсуд. При цьому нова редакція Правил набуває чинності з дати, що вказана в Правилах, але не раніше, ніж на наступний робочий день з дати їх опублікування. 1.5. Заява може бути відправлена електронною поштою та свідчить про повну і безумовну згоду Замовника на отримання послуг згідно умов даних Правил. Усі документи, що стосуються надання послуг за цими Правилами, передані/отримані електронною поштою, мають юридичну силу до отримання оригіналів цих документів. 1.6. Під Програмою навчання розуміється єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення Учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

 

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець забезпечує: - відповідність рівня надання Послуг вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти відповідного рівня; - дотримання прав учасників освітнього процесу відповідно до законодавства України щодо організації надання Освітньої послуги; - за результатами надання Послуг (виключно за умови подачі Замовником передбачених діючим законодавством документів для зарахування Учня до відповідного класу та повної оплати відповідного періоду навчання) видає Замовнику документ про освіту державного зразка, якщо такий передбачено по завершенню кожного рівня (початковий, базовий та профільний); - інформування Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання таких Послуг. 2.2. Замовник зобов'язується: - при підписанні Заяви надати передбачений діючим законодавством пакет документів для ідентифікації Учня та Замовника як його законного представника; - своєчасно вносити плату за Освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цими Правилами. Внесення плати за навчання свідчить про повну та безумовну згоду Замовника про отримання послуг у відповідності з умовами даних Правил; - нести відповідальність за організацію режиму дня Учня, відвідування ним уроків згідно з розкладом через навчальну платформу та виконання Освітньої програми; - в строки, передбачені діючим законодавством, надати Замовнику повний пакет документів для зарахування Учня до відповідного класу; - забезпечити присутність Учня, який навчається за програмою 4, 9 та/або 11 класу, на державній підсумковій атестації (ДПА) за вказаною Виконавцем адресою та у терміни, визначені Міністерством освіти та науки України; - дотримуватися режиму конфіденційності даних доступу до системи дистанційного навчання на платформі Виконавця: логінів, паролів, кодів доступу та ін., а також іншої інформації, прямо не визначеної в цьому пункті, про конфіденційність якої Виконавець попередньо повідомить Замовника; - нести відповідальність за життя та здоров'я Учня, організацію та забезпечення безпечних умов (у тому числі санітарно-гігієнічних та протиепідемічних) під час освітнього процесу; - у разі зміни даних, що надавалися Виконавцю Замовником (місце фактичного проживання Учня; контактних номерів телефонів, e-mail Замовника та/або Учня тощо) протягом 5 (п'яти) календарних днів повідомляти про це листом на електронну адресу 56inua@gmail.com; - надати Виконавцеві достовірну і повну інформацію про себе, Учня, стан фізичного та психологічного здоров'я Учня, про будь-які наявні обмеження щодо участі у масових та спортивних заходах, у іграх та заняттях, про будь-які протипоказання та іншу важливу інформацію про Учня. Нести відповідальність за завдання шкоди життю і здоров'ю Учня, які настали по причині ненадання вказаної в цьому пункті інформації Виконавцю;


- обробляти будь-які запити Замовника, надавати інформацію Замовнику і всіляко сприяти процесу організації надання послуг Замовника виключно в робочий час ліцєю: з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00 години. В інший час Виконавець не доступний для комунікацій із Замовником.

 

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір плати Замовника за надання Освітньої послуги і терміни внесення плати визначаються в Додатках до цих Правил. 3.2. Сторони погодили, що оплата вартості Послуг може бути здійснена іншою особою, яка діє від імені та в інтересах Замовника. Достатнім підтвердженням того, що такий платіж зроблено платником є зазначення у призначенні платежу інформації про Учня, за якого проводиться оплата.

Повернення коштів Замовнику цим Договором не передбачено.


3.3. Виконавець має право за власною ініціативою змінювати вартість Освітньої послуги шляхом зміни редакції даних Правил. Зміна вартості Освітньої послуги вступає в дію, починаючи із дати набуття чинності нової редакції Правил та не потребує підписання Замовником додаткових документів. Відмова від внесення плати за зміненими тарифами та або часткова оплата вважається відмовою Замовника від отримання послуг у відповідності з умовами даних Правил та припиненням надання послуг за ініціативою Замовника.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ


4.1.Якщо оплата за навчання не отримана в строки, що визначені в Додатках до даних Правил, Виконавець має право блокування доступу Учня до навчальної платформи ТОВ «Київський приватний ліцей 56» та/або відрахування зі складу учнів з 1 числа наступного місяця. При цьому Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання Послуг відповідно до умов даних Правил. 4.2. Вартість Освітньої послуги, що була надана не в повному обсязі, або не надана внаслідок відсутності своєчасної оплати з боку Замовника, не змінюється. Вартість Освітньої послуги, що була надана не в повному обсязі, або не надана внаслідок відсутності своєчасної оплати зі сторони Замовника, не повертається. 4.3. У разі припинення Замовником надання послуг на умовах даних Правил внаслідок порушення Виконавцем своїх зобов'язань або з інших підстав, визначених даними Правилами, у разі відрахування Учня, кошти, що були внесені Замовником як плата за надання Освітньої послуги, повертаються Замовнику в частині вартості Послуги, ненаданої на дату припинення надання Послуг. 4.4. Припинення надання Послуг у відповідності з цими Правилами або відмова від надання Освітньої послуги не звільняє Замовника від зобов'язання оплатити вже надані Освітні послуги відповідно до умов даних Правил.

 

ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ

5.1. ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Учень», що передбачає надання наступних послуг: • Документ державного зразка • Персональний кабінет учня • Персональний кабінет батьків • Форми контролю успішності: контрольні роботи, завдання, тести та повний звіт поточної успішності • Повний доступ 24/7 до інтерактивних навчальних матеріалів • Тематичне оцінювання (по завершенню кожної теми) • Навчання з вчителями, відповідно до Положення • Індивідуальна консультація вчителя за потребою • Стандартна програма згідно МОН України

Вартість навчання – 2 499,00 гривень за місяць (надалі – Базова ціна).

Навчальний рік для 1-8 та 10 класів продовжується з вересня по травень (включно), для 9 та 11 класів - з вересня по червень (включно).

В 9 та/або 11 класах додатково Замовник зобов'язується оплатити послуги з оформлення документів про освіту в строк до 01 квітня поточного навчального року, в якому будуть отримані відповідні документи державного зразка.

Замовник зобов'язується вносити оплату за навчання не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку відповідного навчального місяця.

Реквізити для оплати Послуг зазначені в п.3.3. Правил.


5.2. ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Екстернат» (проходження одного класу за рік в початковій школі), що передбачає надання наступних послуг: • Документ державного зразка • Персональний кабінет учня • Персональний кабінет батьків • Повний доступ 24/7 до інтерактивних навчальних матеріалів • Автоматична перевірка поточних тестових завдань • Оцінювання 1 раз на рік на підставі річної контрольної роботи по предметам Держ. стандарту (одна робота з кожного предмета)

Вартість навчання - 6999,00 гривень за навчальний рік для 1-4 класів.


5.3. ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Екстернат PRO» (проходження одного класу за рік), що передбачає надання наступних послуг: • Документ державного зразка • Персональний кабінет учня • Персональний кабінет батьків • Повний доступ 24/7 до інтерактивних навчальних матеріалів • Автоматична перевірка поточних тестових завдань • Оцінювання 1 раз на рік на підставі річної контрольної роботи по предметам Держ. стандарту (одна робота з кожного предмета)

Вартість навчання – 9 999,00 гривень за навчальний рік для 5-11 класів

В 9 та/або 11 класах додатково Замовник зобов'язується оплатити послуги з оформлення документів про освіту в строк до 01 квітня поточного навчального року, в якому будуть отримані відповідні документи державного зразка. Замовник зобов'язується вносити оплату за навчання не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку навчання.

Реквізити для оплати Послуг зазначені в п.3.3. Правил.


5.4. ПАКЕТ ПОСЛУГ – «Екстернат 2X» (проходження двох класів за рік), що передбачає надання наступних послуг: • Документ державного зразка • Персональний кабінет учня • Персональний кабінет батьків • Повний доступ 24/7 до інтерактивних навчальних матеріалів • Автоматична перевірка поточних тестових завдань • Оцінювання 1 раз на рік на підставі річної контрольної роботи по предметам Держ. стандарту (одна робота з кожного предмета)

Вартість навчання – 17 999,00 гривень за навчальний рік для 1-11 класів

В 9 та/або 11 класах додатково Замовник зобов'язується оплатити послуги з оформлення документів про освіту в строк до 01 квітня поточного навчального року, в якому будуть отримані відповідні документи державного зразка. Замовник зобов'язується вносити оплату за навчання не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку навчання. Реквізити для оплати Послуг зазначені в п.3.3. Правил.

 

ЗНИЖКИ ТА АКЦІЇ

6.1. При оплаті посеместрово (двома платежами за перший та другий семестр відповідно) надається знижка в розмірі 5% від Базової ціни (за виключенням пакетів послуг «Екстернат», «Екстернат PRO» та «Екстернат 2Х»). 6.2. При оплаті за рік навчання одним платежем (з вересня по травень/червень в залежності від класу) надається знижка в розмірі 10 % від Базової ціни (за виключенням пакетів послуг «Екстернат», «Екстернат PRO» та «Екстернат 2Х»). 6.3. Для учнів 1-11 класів, що навчаються за пакетом послуг «Учень» та мають підтверджений відповідними документами статус дітей-сиріт, інвалідів та дітей з багатодітних родин. Надається знижка в розмірі 10% від Базової ціни.

 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Будь-яка інформація, що була отримана від Замовника є конфіденційною і буде зберігатися в таємниці, якщо сторони не погодять інше.


7.2. Режим конфіденційності буде зберігатися протягом усього терміну відносин.

 

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Усі суперечки, що виникають між Сторонами про виконання умов цих Правил, будуть розглядатися Сторонами шляхом переговорів.


8.2. Усі суперечки та розбіжності, які не вдалося вирішити шляхом переговорів, підлягають розгляду і остаточному розв'язанні у компетентному суді України.

bottom of page